Rose Foot Scrub 40 gram

Frangipani Foot Scrub 40 gram

Coconut Scrub 60 gram

Ylang-ylang 120 gram

Rose 120 gram

Nerolin & Jasmine 120 gram

Lavender 120 gram

Gardenia 120 gram

Coconut 120 gram

Citronella & Lemongrass 120 gram

Ylang-ylang 40 gram

Vanilla & Lotus 40 gram

Lavender 40 gram

Coconut 40 gram

Citronella & Lemongrass 40 gram

Champaca 40 gram

Citrus & Basil 40 gram